Yak Attack - zawody rowerowe w Himalajach - spotkanie 22 maja
Notka Dodał(a): inf.
13 maja 2013
Cafe Kontynenty
ul. Bochenka 16 a w Kraków
Zapraszamy 22.05.2013. godz 19:00

W tym roku nasz kolega Zby­szek Mos­so­czy, star­tu­jący w bar­wach Wer­ty­kal bike­Bo­ard team jako pierw­szy Polak wziął udział w wyścigu Yak Attack. Trasa popro­wa­dzona była po wyma­ga­ją­cych gór­skich tere­nach nepal­skich Hima­la­jów, 400 km do prze­je­cha­nia w 10 dni z łącznym prze­wyż­sze­niem 12 000 m.- To był eks­cy­tu­jący wyścig. Ściga­nie się na rowe­rze na wyso­ko­ści ponad 5000 metrów nad pozio­mem morza to nie­zwy­kła przy­goda – pod­su­mo­wał swój udział w impre­zie. Zby­szek w poprzed­nich latach ukoń­czył wiele cie­ka­wych imprez, rów­nież mię­dzy­na­ro­do­wych, mię­dzy innymi kul­towy dla kola­rzy gór­skich wyścig eta­powy Absa Cape Epic w RPA, nie­zwy­kły Bra­sil Ride w Ame­ryce Połu­dnio­wej, wiele eta­po­wych i jed­no­dnio­wych wyści­gów MTB w Euro­pie.

Ocena: (0)
0 komentarzy · 2300 czytań ·
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.